تماس با مادکتر فرزانه فرزام
متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)
دارای بورد تخصصی
عضو انجمن پاتولوژی ایران
مدرس دانشگاه

انجام کلیه آزمایشات بالینی پاتولوژی غربالگری پاپ اسمیر و اسپرم در نیشابور

نیشابور-ابتدای خیابان عطار-ساختمان پزشکان فرشتگان-آزمایشگاه تخصصی عطار
۰۵۱۴۳۳۴۴۱۴۳